แฮ่ รู้สึกว่า หาไปหามา มันชักจะเยอะแล้วอะ ขึ้น เป็น entry ใหม่เลยดีกว่าละมั้ง (เริ่มจะโหลดนานแล้ว รู้สึกไม่ค่อยดี กลัว ie จะ error เอา) ไม่แน่จะ มันมีเยอะมาก อาจจะทำต่อเป็น ภาค 3 (ไตรภาค แข่ง กะ หนังสมัยนี้ ที่อารายๆก็มีภาคต่อ ไม่คิดมั่งเลยว่า ต่อมาแล้วดีอ๊ะเป่า...ว่าไปนั่น)

รักษาฝ้าบนใบหน้าส่วนผสม
1. ใบชาเขียว 1  ถ้วย
2. น้ำผึ้ง 1  ช้อนโต๊ะ
3. ขมิ้นสด 1  ช้อนโต๊ะ
4. ดินสอพอง 1 ช้อนชา

วิธีทำ
นำส่วนผสมทุกอย่างปั่นให้เข้ารวมเป็นเนื้อเดียวกัน ทาบนใบหน้าทิ้งไว้ 20 - 30 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่น ทำสัปดาห์ละ 3 - 4 ครั้ง ประมาณ 1 เดือนก็จะเห็นผล(ช่วยให้หน้าเรียบเนียน สดใสนุ่มนวลขึ้น และ ใบชาเขียวยังช่วยรักษาฝ้าได้ด้วย สำหรับผู้ที่เป็นฝ้ามากๆให้นวดหน้าเบาๆบริเวณที่เป็นฝ้ามากๆหน่อย) 

บำรุงผิวหน้าให้เรียบเนียน และ ขาวขึ้นส่วนผสม
1. ชมพู่          1  ผล
2. มะนาว        1  ช้อนชา
3. น้ำผึ้ง          1  ช้อนชา

วิธีทำ
นำส่วนผสมทุกอย่างปั่นให้เข้ารวมเป็นเนื้อเดียวกัน ใช้นวดหน้า และ ขัดตัวได้ ถูเบาๆประมาณ 20 - 30 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่น ทำสัปดาห์ละ 3 - 4 ครั้ง ประมาณ 1 เดือนก็จะเห็นผล (ช่วยให้ขาวขึ้นและนุ่มเนียนชุ่มชื่น) 

ลบรอยด่างดำ หน้าเนียนกระชับส่วนผสม
1. ว่านหางจระเข้           1/2  ถ้วย
2. ไข่ไก่                     1  ฟอง
3. ยอดตำลึง                1  ถ้วย

วิธีทำ
ปลอกเปลือกว่านหางจระเข้ให้หมดจนเหลือแต่วุ้น แล้วเอาทุกอย่างมาปั่นรวมกัน ทาบนใบหน้าทิ้งไว้ 15 - 20 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่น ทำสัปดาห์ละ 3 - 4 ครั้ง ประมาณ 1 เดือนก็จะเห็นผล อันนี้เก็บไว้ในตู้เย็นได้ 3 - 5 วัน (ฟื้นฟูผิวให้ชุ่มชื่น กระชับรูขุมขน)

บำรุงผิวหน้าและตัวให้นุ่มนวลเรียบเนียนและเปล่งปลั่งส่วนผสม
1. ครีมบำรุง                     1/2  ถ้วย
2. แตงกวา                       1/2  ถ้วย
3. เกลือ                          1  ช้อนชา
4. น้ำมะขาม                     1/2  ถ้วย
5. ขมิ้นสด                       1/2  ถ้วย
5. ว่านหางจระเข้ (วุ้น)         1/2  ถ้วย

วิธีทำ
เอาทุกอย่างมาปั่นรวมกัน ทาบนใบหน้าทิ้งไว้ 10 - 20 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่น ทำสัปดาห์ละ 3 - 4 ครั้ง ประมาณ 1 เดือนก็จะเห็นผล อันนี้เก็บไว้ในตู้เย็นได้ 3 - 5 วัน (ผิวเปล่งปลั่ง เรียบเนียน นุ่มนวล ขาวขึ้น)

สำหรับขาหนีบดำส่วนผสม
1. ขมิ้นชันสด               2 - 3  ช้อนโต๊ะ
2. การบูร                    1  ช้อนโต๊ะ
3. น้ำผึ้ง                      1  ช้อนโต๊ะ
4. นมสด                     1  ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ
นำขมิ้นมาทุบ และ บดให้ค่อนข้างละเอียด แล้วเอาส่วนผสมอื่นๆมาผสมให้เข้ากัน จนได้ที่ นำมาขัดที่ขาหนีบ หรือ รักแร้ ประมาณ 10 - 15 นาที ทำอาทิตย์ละ 3 - 4 ครั้ง จะเห็นได้ชัดภายใน 1 เดือน (ช่วยขัดคราบดำออก และ ทำให้ขาวเนียนขึ้น แถมช่วยขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ด้วย)

ลดรอยด่างดำ ผิวส่วนผสม
1. น้ำส้มสายชู               2  ช้อนโต๊ะ
2. น้ำมันหอมระเหย         3  หยด
3. น้ำเปล่า                     1  ถัง

วิธีทำ
อุ่นน้ำ 1 ถัง ใส่น้ำส้มสายชูลงไป แล้วจึงหยดน้ำมันหอมระเหย ค่อยๆคนไปให้ทั่ว อาบน้ำเสร็จให้ลงไปแช่ในน้ำ ประมาณ 20 นาที ทำอย่างนี้ 3 อาทิตย์ครั้ง

สำหรับสาวๆที่มีอ่างอาบน้ำเท่านั้น นอกจากจะขาวขึ้น ยัง ช่วยลดกลิ่นตัวด้วย

Comment

Comment:

Tweet

comment2, çíàêîìñòâà èç þæíîé êîðåè, ñàéò îáúÿâëåíèé çíàêîìñòâà ìîñêâà, çíàêîìñòâà ãðîçíûé,

#343 By Gwlxtnqv (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:59

comment6, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òðàíñåêñóàëîì, ìîëäîâà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà áåëãîðîä äíåñòðîâñêèé,

#342 By Csumzemr (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:36

comment5, ñåêñçíàêîìñòâà äîíåöê, çíàêîìñòâà â óêðàèíå äíåïðîïåòðîâñê, çíàêîìñòâà â çåëåíîäîëüñêå,

#341 By Ujbrdhfr (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:24

comment6, ìàæåéêÿé çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñåìåéíûå ïàðû â ñåâåðñêîé, çíàêîìñòâà íàìàíãàí,

#340 By Azcrowik (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:13

comment1, çíàêîìñòâà äëÿ ñâèíãåðîâ áåëîðóñü ìèíñê, open24 ru çíàêîìñòâà, ñàéò çíàêîìñòâà ñ ðóññêèì îëèãàðõîì,

#339 By Pfheqjvc (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:02

comment3, xxx ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâà, ðàìáëåðçíàêîìñòâà ÷åëÿáèíñê, ñàéò çíàêîìñòâà ã.íèæíåâàðòîâñê,

#338 By Gkemiszx (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:50

comment1, çíàêîìñòâà êîíòàêò íîâîêóçíåöê, çíàêîìñòâà ñ íåìöàìè ïî èíòåðíåòó, ãîñïîæà ðàá çíàêîìñòâà ñïá,

#337 By Qiywmzaj (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:39

comment1, çíàêîìñòâà äëÿ êóííèëèíãóñ, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè â òîìñêå, çíàêîìñòâà èùó äåâóøêó àòûðàó,

#336 By Phrvshgk (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:16

comment3, ñåêñ çíàêîìñòâà â àëìàòå, ïåðåïèñêà ñ àìåðèêàíöàìè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà àçèàòû, çíàêîìñòâà íüþ éîðê,

#335 By Imtguhig (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:54

comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà äîñêè îáúÿâëåíèé, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ðûáèíñê, ñåêñ ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü çíàêîìñòâà, ôóò ôåòèø èíòèì èñêëþ÷åí,

#334 By Nflpyokt (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:42

comment3, çíàêîìñòâà â ðîñòîâå áîëüøèå, çíàêîìñòâà îäèí ðàñ ñåêñ, ïèòåð çíàêîìñòâà íà íî÷ü,

#333 By Rswleotu (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:20

comment2, çíàêîìñòâà ñî çðåëûìè æåíüùèíàìè, çíàêîìñòâà ñ ìîëîäûå ìîëîäûå ëåò, çíàêîìñòâà â éðøêà